Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

RÈGIM JURÍDIC

Article 51.- Les relacions entre l’Organisme i l’Administració Municipal es duran a terme a través del seu President i/o Vicepresident nats.

Contra els acords del Consell d’Administració i el President, així com en contra dels seus actes i decisions, no susceptibles de concessió de drets subjectius dels administradors, podran formular-s’hi al•legacions davant dels referits òrgans. I contra la resolució podrà entaular-se el recurs ordinari davant l’ Ajuntament de Santa Pola, la resolució del qual no serà objecte de recursos en via administrativa.

Article 52.- L’ Ajuntament podrà, per iniciativa pròpia, o per suggeriment de l’Organisme i previs als tràmits requerits per a l’aprovació, modificar aquests Estatuts i el Reglament de Règim Interior.

La interpretació de les normes contingudes en aquests Estatuts, correspondrà al Consell d’Administració, així com també la dels seus reglaments i normes d’ús de les diferents instal•lacions i serveis.