Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

DEL PERSONAL

Article 47.- L’Organisme disposarà del personal necessari, el nombre, categoria i funcions del qual es determinaran en la plantilla fixada pel Consell d’Administració a proposta del seu Gerent i aprovada per l’Ajuntament. Els sous i la resta d’emoluments es reflectiran en el pressupost de l’Organisme.

Article 48.- Integraran les plantilles del servei:

a) Els empleats públics de l’Ajuntament destinats al servei.

b) El personal contractat pel mateix Organisme Autònom.

Article 49.- Quan un empleat públic municipal siga destinat exclusivament al servei de l’Organisme, s’integrarà a la plantilla segon el quadre de llocs de treball, i quedarà en situació d’excedència activa en l’escalafó i lloc de procedència, amb la reserva del lloc que ocupara, però el temps que romana en aquesta situació li serà computat a tots els efectes. En aquesta situació, es mantindran com a mínim les condicions i retribucions del conveni que li afectaren.

Article 50.- L’Organisme proposarà al personal que, sense que siguen empleats municipals, necessite per al seu servei perquè cobrisca els seus llocs de treball segons els seus quadres o plantilla i mitjançant l’aplicació dels processos selectius que en cada circumstància determine el Consell d’Administració.

Aquest personal quedarà sotmés a les disposicions laborals i de previsió social.