Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Artículo 8.- El govern i l’administració de l’Organisme estaran a càrrec del Consell d’Administració.

DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ. COMPOSICIÓ

Article 9.- El Consell d’Administració que assumirà el govern de l’Organisme serà nomenat per la Corporació Municipal i estarà format pels membres següents:

 • Presidència: l’Alcalde de l’Ajuntament de Santa Pola.
 • Vicepresidència: el Regidor/a Delegat/da de l’Organisme Autònom.
 • Sis regidors/es triats pel Ple en proporció a les representacions polítiques dels grups que concórreguen a les eleccions municipals.
 • Un/a representant per cadascuna de les centrals sindicals que haja obtingut almenys el 15% de la representació a nivell local, que podrà emetre solament un vot.
 • Un/a representant dels empresaris, designat per ells mateixos, que estiguen entre les associacions degudament constituïdes.
 • Un representant del sector pesquer.
 • El/la Gerent de l’Organisme Autònom.
 • El/la Secretari/secretària General de la Corporació o funcionari en qui delegue.
 • L’Interventor/ la Interventora municipal o funcionari en qui delegue.

a) Els/les suplents dels membres de la Corporació Municipal seran proposats pels Grups Polítics Municipals que proposen els titulars, els suplents dels agents econòmics i sindicals seran proposats per aquells que hagen proposat els titulars, i podran modificar-se mitjançant la notificació corresponent a l’Organisme Autònom Municipal, ratificats posteriorment pel Ple Municipal, i els del Secretari, Inventor i Gerent, seran per Delegació dels mateixos.

Article 10.- Per a temes concrets d’interés que el puguen requerir, hi podran assistir persones o entitats afectades, amb veu, però sense vot, convocats a l’efecte.

Article 11.- Els membres del Consell d’Administració cessaran en els seus càrrecs en els casos següents:

a) Per petició pròpia, qualsevol persona que ho sol•licite.

b) Els que exercisquen la seua funció en virtut de càrrecs específics en cessar-hi.

c) Els triats pel Ple Municipal en renovar-se o cessar-ne algun membre en la condició de Regidor.

d) Els representants de Centrals Sindicals i empresaris cada quatre anys, excepte si abans els representants n’acorden la renovació.

De la mateixa manera cessaran en els seus càrrecs els membres del Consell que hi falten reiteradament, i s’haurà d’iniciar l’expedient de cessament que calga, que haurà de fer obligatòriament audiència a l’interessat i realitzar una proposta al Consell d’Administració, el qual farà un acord provisional i el traslladarà al Ple Municipal, que prendrà la decisió del cessament, si cal, i el nomenament del nou membre.

En cas que es produïsca el cessament per raons de càrrec, aquell que l’haja cessat en nomenarà els substituts, els quals en prendran possessió del càrrec al pròxim Consell d’Administració, i hauran de ser ratificats posteriorment pel Ple Municipal.

Article 12.- Actuarà com a Secretari del Consell el titular de la Secretaria General de l’Ajuntament o funcionari municipal en qui delegue, i assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Article 13.- La Inventora de l’Ajuntament o funcionari municipal en qui delegue, ho és també de l’Organisme i assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.

 

 

COMPETÈNCIA

Article 14.- Correspondran al Consell de l’Administració les funcions següents:

a) Redacció del Reglament del Règim Interior per a la seua aprovació per part de l’Ajuntament Ple.

b) Redacció de normes, per a l’aclariment i el desenvolupament d’aquests Estatuts i del Reglament de Règim Interior, així com la norma de funcionament de les instal•lacions.

c) Submissió a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de les modificacions dels Estatuts, del Reglament del Règim Interior i d’altres normes de caràcter general que siguen transcendents per al servei.

d) Inspecció dels serveis i instal•lacions de l’Organisme Autònom.

e) Aprovació dels programes periòdics d’actuació i les revisions anuals.

f) Contractació i concessió d’obres dins del pressupost.

g) Aprovació del Projecte del Pressupost anual de l’Organisme per a la posterior aprovació per part de l’Ajuntament, desenvolupament de la gestió econòmica que ha acordat i aprovació dels comptes i estats econòmics.

h) Proposició per a l’Ajuntament d’habilitacions o suplements de crèdit que hauran de tenir com a font de finançament el superàvit del pressupost de l’activitat anterior, en primer lloc, i si aquest ha sigut absorbit, la transferència del sobrer d’altres partides pressupostàries.

i) Submissió de la plantilla o quadre de pressupostos del treball de l’Organisme a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, l’acord dels nomenaments, la designació de càrrecs, la separació i remuneració del personal amb subjecció al referit quadre de llocs de treball i a les determinacions que reglamentàriament procedisquen, i proposició de l’Ajuntament sempre que siga pertinent, en relació a aquells que tinguen la condició d’empleat municipal i prestaren serveis complementaris en l’Organisme.

j) Submissió dels plans generals d’actuació a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, i finalització anual del treball realitzat mitjançant una memòria destinada a la informació de la Corporació sobre el funcionament del servei i actuació de l’Organisme durant l’activitat corresponent.

k) ) Submissió de la fixació de les tarifes per l’ús dels serveis a l’Ajuntament, així com les modificacions eventuals.

l) Acord de les operacions de crèdit per sol•licitar, per a la seua autorització per part del Ple Municipal.

m) Les que no estan atribuïdes a d’altres òrgans i que se’ls atribueix al Ple de l’Ajuntament en la Llei de Règim Local.

Article 15.- El Consell d’Administració de l’Organisme, amb el vot favorable de les dues terceres part del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta dels components, podrà delegar les funcions que li corresponguen, totalment o parcial, en el President o algun conseller/a.

RÈGIM DE SESSIONS

Article 16.- El Consell d’Administració es reunirà almenys una vegada cada dos mesos i sempre que ho considere necessari el President. També haurà de reunir-se a petició d’una tercera part dels seus membres.

Les reunions se celebraran quan concórreguen com a mínim, a més del President o del que el substituïsca reglamentàriament:

a) La majoria absoluta dels membres, en primera convocatòria.

b) Almenys dos vocals, un de la Corporació Municipal en segona convocatòria, mitja hora més tard de l’anunciada per a la primera. Les convocatòries s’hauran de cursar amb una antelació mínima de 48 hores, i s’hi unirà l’ordre del dia de la reunió, excepte les extraordinàries urgents, que es regiran per la legislació del Règim Local.

Article 17.- Els acords s’adoptaran per majoria de vots. En cas d’empat dirimirà la votació el President amb vot de qualitat.

 

 

DEL PRESIDENT/A

Article 18.- Al President li corresponen les funcions següents:

a) Ha d’exercir la inspecció dels serveis.

b) Ha d’ostentar la representació permanent de l’Organisme i del Consell de l’Administració en els actes que per significació es considere convenient.

c) Ha de convocar, presidir i alçar les reunions del Consell d’Administració i qualsevol altra de l’Organisme, de manera que dirigisca les deliberacions i dirimisca els empats amb vot de qualitat.

d) Ha d’ordenar els pagaments que per índole o quantia es reserva el President, segons les normes d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom.

e) Ha d’elaborar l’avantprojecte de pressupost anual.

f) Ha d’aprovar la liquidació del pressupost.

g) Ha de sol•licitar subvencions, auxilis i d’altres ajudes de l’Estat, corporacions públiques i particulars.

h) Les que no estan atribuïdes a d’altres òrgans i que la Llei de Règim Local atribuïsca a l’Alcaldia.

Article 19.- EEl President del Consell d’Administració podrà sol•licitar a la Corporació Municipal que, en ús de les seues atribucions, ordene la suspensió d’acords del Consell d’Administració quan aquests:

a) Recaiguen en assumptes que no siguen de la seua competència.

b) Siguen contraris als interessos generals del municipi o quan puguen perjudicar el funcionament de l’Organisme Autònom i la consecució dels seus objectius.

c) CConstituïsquen infracció manifesta de les lleis.

La suspensió haurà de decretar-la l’Alcaldia com a mesura cautelar dins dels tres dies següents a l’adopció de l’acord pel Consell d’Administració, i que siga ratificada per l’Ajuntament Ple.

Article 20.- El Vicepresident/a substituirà el President i n’assumirà les atribucions en cas de vacant, absència o malaltia.

A més a més, exercirà les funcions que delegue el President per escrit, i informarà d’aquestes funcions al Consell d’Administració.

DEL SECRETARI/A

Article 21.- Incumbeix al Secretari assistir a les reunions del Consell d’Administració amb les funcions següents:

a) Ha de preparar els assumptes que han de servir al President per a formar l’ordre del dia de cada convocatòria.

b) Ha de redactar l’acta de les sessions i, una vegada aprovada, transcriure-la als llibres destinats a l’efecte.

c) Ha de lliurar certificació dels acords del Consell i de les Resolucions de la Presidència.

d) Ha d’assessorar jurídicament i administrativa l’Organisme Autònom.

e) Ha de vigilar que les citacions per a la reunió del Consell ordenades pel President siguen repartides amb una antelació d’almenys 48 hores, de la data fixada per a la sessió.

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Artículo 22.- La Comisión ejecutiva quedara compuesta por:

 • El Presidente.
 • El Vicepresidente.
 • El Gerente del Organismo Autónomo.
 • Un Concejal por Grupo Político Municipal.
 • Un representante de los Sindicatos, que pertenezca al Consejo de Administración.

Actuará de Secretario el del Excmo. Ayuntamiento o Funcionario en quien delegue, el Interventor Municipal o Funcionario en quien delegue, y el Tesorero Municipal o Funcionario en quien delegue, los tres con voz pero sin voto.

a) Los suplentes de los miembros de la Corporación Municipal serán propuestos por los Grupos Políticos Municipales y Sindicales que propongan a los titulares, pudiendo modificarlos mediante notificación al Organismo Autónomo Municipal, siendo ratificados posteriormente por el Pleno Municipal, y los del Secretario, Interventor, Tesorero y Gerente, serán por Delegación de los mismos.

 

 

FUNCIONES

Artículo 23.- Serán funciones de la Comisión Ejecutiva:

a) Aplicación del presupuesto y recursos financieros aprobados por el Consejo de Administración destinándolos a los fines para los que fueron previstos.

b) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Consejo.

c) Desarrollo de los planes, actividades y programas que haya aprobado el Consejo.

d) Proponer al Consejo el nombramiento y cese del personal.

e) Aprobación de todos aquellos gastos que sean necesarios para la realización de las actividades del Organismo Autónomo, no atribuidos al Presidente en las Bases del Presupuesto.

f) Aceptar subvenciones, auxilios y otras ayudas del Estado, Corporaciones públicas y particulares

g) Todas aquellas otras funciones que el Consejo de Administración o el Presidente le confieran dentro de sus atribuciones.

RÉGIMEN DE SESIONES

Artículo 24.- La Comisión Ejecutiva se reunirá en sesión ordinaria dos veces al mes y siempre que lo estime necesario su Presidente previa convocatoria cursada al efecto.

CESACIÓN DE CARGOS

Artículo 25.- Los miembros de la Comisión Ejecutiva cesarán en sus cargos:

a) A petición propia de cualquiera de ellos que lo solicite.

b) Los que ejerzan su función en virtud de cargos específicos al cesar en los mismos.

c) Los designados por el Consejo de Administración al renovarse este o renovarse sus nombramientos.

Igualmente, cesarán en sus cargos, los miembros de la Comisión Ejecutiva que falten reiteradamente, debiendo iniciarse el oportuno expediente de cese, que deberá obligatoriamente dar audiencia al interesado y realizar propuesta al Consejo de Administración, quien tomará acuerdo provisional, trasladándolo al Pleno Municipal quien tomará la decisión de cese, si procede y el nombramiento del nuevo miembro.

En caso de cese por razones de su cargo, quien les cese nombrará a sus sustitutos quienes tomarán posesión de su cargo en la próxima Comisión Ejecutiva, debiendo posteriormente ser ratificados por el Pleno Municipal.

DEL GERENTE

Artículo 26.- El Gerente será nombrado por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo conforme a la legislación vigente.

El Organismo Autónomo otorgará a favor del Gerente un contrato estableciendo las condiciones de su nombramiento y prestación del servicio que estará sometido a las normas del Derecho Laboral.

Artículo 27.- Serán funciones del Gerente:

a) Dirigir e inspeccionar todos los servicios y dependencias ejerciendo la Jefatura inmediata y la del personal del Organismo Autónomo, bajo la dependencia del presidente, cuidando con la debida coordinación entre todos los servicios existentes en la misma.

b) Asegurar el buen funcionamiento de los servicios e instalaciones.

c) Velar por la buena conservación de las instalaciones, y del material para actividades proponiendo a tal fin a la Comisión Ejecutiva las medidas que sean necesarias.

d) Representar administrativamente al Organismo Autónomo en los casos en que la representación no sea competencia del Presidente.

e) Firmar la correspondencia y documentos de trámite.

f) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz pero sin voto.

g) Las demás que la Comisión Ejecutiva le confiera dentro de sus atribuciones.

h) Dar cuenta al Consejo de la gestión bimestral de los servicios

i) Solicitar, gestionar y justificar las subvenciones en materia formativa.

j) Anualmente el Gerente presentará en la forma reglamentariamente establecida el inventario de bienes afectos al servicio y acompañará también una memoria expositiva de la gestión y resultados obtenidos en el ejercicio para su aprobación por el Consejo de Administración.

DEL INTERVENTOR

Artículo 28.- Corresponde al Interventor las funciones que la legislación de Régimen Local le atribuye con respecto a control y fiscalización interna y a contabilidad.

Así como emitir los informes que le solicite la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Administración y el Presidente.

EL TESORERO

Artículo 29.- Corresponde al Tesorero el manejo y la custodia de fondos, valores y efectos. Cobrar los derechos.

Emitir los informes que le solicite la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Administración o su Presidente, y realizar las funciones que la legislación local adscribe a la Tesorería.