Serveis

Acces Novetat

Placiutat agenda2030

Europa UE

Proveïdors

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Artículo 8.- El govern i l’administració de l’Organisme estaran a càrrec del Consell d’Administració.

DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ. COMPOSICIÓ

Article 9.- El Consell d’Administració que assumirà el govern de l’Organisme serà nomenat per la Corporació Municipal i estarà format pels membres següents:

  • Presidència: l’Alcalde de l’Ajuntament de Santa Pola.
  • Vicepresidència: el Regidor/a Delegat/da de l’Organisme Autònom.
  • Sis regidors/es triats pel Ple en proporció a les representacions polítiques dels grups que concórreguen a les eleccions municipals.
  • Un/a representant per cadascuna de les centrals sindicals que haja obtingut almenys el 15% de la representació a nivell local, que podrà emetre solament un vot.
  • Un/a representant dels empresaris, designat per ells mateixos, que estiguen entre les associacions degudament constituïdes.
  • Un representant del sector pesquer.
  • El/la Gerent de l’Organisme Autònom.
  • El/la Secretari/secretària General de la Corporació o funcionari en qui delegue.
  • L’Interventor/ la Interventora municipal o funcionari en qui delegue.

a) Els/les suplents dels membres de la Corporació Municipal seran proposats pels Grups Polítics Municipals que proposen els titulars, els suplents dels agents econòmics i sindicals seran proposats per aquells que hagen proposat els titulars, i podran modificar-se mitjançant la notificació corresponent a l’Organisme Autònom Municipal, ratificats posteriorment pel Ple Municipal, i els del Secretari, Inventor i Gerent, seran per Delegació dels mateixos.

Article 10.- Per a temes concrets d’interés que el puguen requerir, hi podran assistir persones o entitats afectades, amb veu, però sense vot, convocats a l’efecte.

Article 11.- Els membres del Consell d’Administració cessaran en els seus càrrecs en els casos següents:

a) Per petició pròpia, qualsevol persona que ho sol•licite.

b) Els que exercisquen la seua funció en virtut de càrrecs específics en cessar-hi.

c) Els triats pel Ple Municipal en renovar-se o cessar-ne algun membre en la condició de Regidor.

d) Els representants de Centrals Sindicals i empresaris cada quatre anys, excepte si abans els representants n’acorden la renovació.

De la mateixa manera cessaran en els seus càrrecs els membres del Consell que hi falten reiteradament, i s’haurà d’iniciar l’expedient de cessament que calga, que haurà de fer obligatòriament audiència a l’interessat i realitzar una proposta al Consell d’Administració, el qual farà un acord provisional i el traslladarà al Ple Municipal, que prendrà la decisió del cessament, si cal, i el nomenament del nou membre.

En cas que es produïsca el cessament per raons de càrrec, aquell que l’haja cessat en nomenarà els substituts, els quals en prendran possessió del càrrec al pròxim Consell d’Administració, i hauran de ser ratificats posteriorment pel Ple Municipal.

Article 12.- Actuarà com a Secretari del Consell el titular de la Secretaria General de l’Ajuntament o funcionari municipal en qui delegue, i assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Article 13.- La Inventora de l’Ajuntament o funcionari municipal en qui delegue, ho és també de l’Organisme i assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.

 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico Instagram ico

Scroll to top