Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

DE LA HISENDA DEL SERVEI

PATRIMONI

Article 30.- El patrimoni queda afectat exclusivament als fins del servei i pertanyerà en ple domini a l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica originària de béns de servei públic que consta a l’inventari de béns de Patrimoni Municipal.

Article 31.- L’Organisme Autònom podrà fer ús i gaudir dels béns que formaran el patrimoni vinculat als seus fins.

DELS RECURSOS DEL SERVEI

Article 32.- Els recursos econòmics de l’Organisme seran constituïts:

a) Pels productes i rendes del patrimoni.

b) Per les subvencions procedents d’organismes públics i privats.

c) Per les aportacions que destine a aquest fi l’Ajuntament amb càrrega als seus pressupostos.

d) Pels donatius o legats de persones físiques o jurídiques.

e) Per les quantitats que s’obtinguen per les tarifes que es fixen per l’ús dels serveis.

f) Per l’import de bestretes i préstecs que s’obtinguen.

g) Per qualsevol altre recurs que obtinga o li puga ser atribuït.

Article 33.- La hisenda de l’Organisme s’encarregarà de les obligacions i deutes contrets, amb els mitjans que s’arrepleguen a l’article anterior.

Article 34.- El mes de gener de cada any, se sotmetrà a l’aprovació del Consell d’Administració la rectificació del patrimoni de l’Organisme amb referència al 31 de desembre immediatament anterior.

DELS PRESSUPOSTOS

Article 35.- L’Organisme elaborarà per a cada activitat econòmica coincident amb la de l’Ajuntament, un pressupost que s’integrarà en l’únic de la Corporació Municipal, nodrit amb els ingressos normals previstos i amb arranjament a allò que disposa la Llei d’Hisendes Locals.

Article 36.-

1.- .- L’estat de despeses comprendrà les previstes per al sosteniment normal dels serveis, adquisicions i reposicions de béns materials i elements necessaris per als fins del servei, havers i atencions del personal i material d’oficina, interessos i amortització de bestretes i préstecs, impostos i exaccions i, en general, tots els que hagen sigut objectiu de previsió als plans generals i programes d’actuació aprovats.

2.- L’estat d’ingressos contindrà els consignats en l’article 32 d’aquests Estatuts.

Article 37.- El Consell d’Administració aprovarà el projecte de Pressupost i prendran com a base l’avantprojecte elaborat pel President.

Article 38.- Amb els mateixos tràmits del Pressupost s’elaboraran i tramitaran els expedients de modificació de crèdit.

 

 

DIPÒSIT DE FONS

Article 39.- Els fons de l’Organisme Autònom seran custodiats en la seua caixa, directament i en comptes corrents bancaris obertes al seu nom, que designe el President a proposta del Tresorer i del Gerent.

Per al moviment d’aquests fons s’exigirà la signatura del Tresorer amb la del President i Interventor.

Per al bon funcionament i l’agilitat en la gestió i l’optimització dels recursos, el Gerent, amb el President i el Tresorer, podran dur a terme un Pla de Tresoreria.

INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT

Article 40.- Els ingressos i despeses de l’Organisme Autònom seran intervinguts i comptabilitzats segons la Llei d’Hisendes Locals, i serà el mateix Organisme qui confeccionarà els decrets, manaments de pagaments i tot el procés administratiu que procedisca, i hauran de ser intervinguts per la Intervenció.

Article 41.- La comptabilitat de l’Organisme es durà a terme segons la Llei d’Hisendes Locals i la Instrucció de Comptabilitat per a les HL.

Article 42.- La Intervenció Municipal exercirà la permanent fiscalització de la gestió econòmica de l’Organisme.

Article 43.- La regularització de la despesa en els òrgans de l’Organisme haurà de sotmetre’s a les disposicions aplicables a la matèria.

Article 44.- El Consell d’Administració rendirà anualment en els terminis previstos, els estats i comptes arreplegats en la Ll. 39/88 i la Instrucció de Comptabilitat, i que s’enuncien en l’art. 190.2 de la Ll. 39/88, citada:

a) Balanç de situació.
b) Compte de resultats.
c) Quadre de finançament anual.
d) Liquidació del pressupost.
e) Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de pressupostos tancats.
f) Estat de compromisos de despesa adquirits amb càrrega a futures activitats.
g) Estat de Tresoreria.
h) Estat del deute.

Els estats i comptes prèviament aprovats pel Consell, seran remesos a l’Ajuntament abans del 15 de maig de l’activitat següent per a l’elevació a la Comissió Especial de Comptes abans del dia 1 de juny següent.

Article 45.- Els excedents que s’obtindran després de satisfer les despeses totals de l’explotació de l’Organisme Autònom, conservació normal de les obres i instal•lacions i interessos i amortització del deute contret per al seu establiment o les seues eventuals ampliacions s’aplicaran:

a) Per a constituir un fons de reserva i previsió.
b) Per a la millora i ampliació de les instal•lacions.
c) Per a reintegrar a l’Ajuntament de Santa Pola les aportacions que haguera dut a terme.