Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

COMPETÈNCIA

Article 1.- Conforme als articles 25, 85 i 86 de la Llei de Bases del Règim Local del 2 d’abril de 1985 i els articles 95 i 96 del Text Refós del Regim Local del 18 d’abril de 1986, l’Ajuntament de Santa Pola crea l’Agència de Desenvolupament Local com a Organisme Autònom Municipal.

PERSONALITAT JURÍDICA

Article 2.-

a) L’Organisme té personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat, per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitador, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar i gravar tota classe de béns; celebrar tot tipus d’actes i contractes; concretar operacions creditícies; obligar-se, renunciar i transigir béns i drets, així com promoure, oposar-se, continuar i desistir els procediments que foren oportuns i exercitar lliurement tot tipus de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de justícia ordinària i especials, organismes i dependències de l’administració pública, i qualsevol altre de l’Estat, província, municipi i d’altres corporacions i entitats.

b) El domicili de l’Organisme radicarà al carrer Drassanes, núm. 4, de Santa Pola

Article 3.- L’objectiu de l’Organisme és la gestió, desenvolupament i execució de totes les activitats i actuacions que vagen destinades a afavorir el desenvolupament socioeconòmic i la creació d’ocupació al municipi de Santa Pola, en col•laboració amb d’altres municipis i entitats o administracions de tot tipus de tarannà i d’àmbit, amb la finalitat d’acomplir-ne millor els objectius. Les activitats es desenvolupen segons la base d’una finalitat no lucrativa.

Article 4.- Les funcions que s’hi desenvoluparan seran totes aquelles que servisquen per acomplir amb l’objectiu de l’Organisme, entre les quals s’hi inclouen:

a) Que siguen l’eina tècnica de l’Ajuntament de Santa Pola per a totes les accions i/o programes propis o en col•laboració amb d’altres entitats o administracions relacionades amb l’objectiu de l’Organisme Autònom Municipal.

b) Que atenguen les necessitats de tots els sectors productius de la població, i que els promocionen i els donen suport per aconseguir-ne la màxima competitivitat.

c) Que assessoren i acompanyen empresaris i nous emprenedors per a la creació, conservació, modernització i diversificació de les empreses del municipi.

d) Que siguen la via d’informació a la població quant a ocupació i activitat econòmica, així com d’informació i atenció a turistes i visitants.

e) Que donen resposta a les necessitats formatives no reglades i que es coordinen amb els responsables de la formació reglada.

f) Que posen una atenció especial i donen suport a les noves tecnologies, a més d’atendre’n les demandes d’informació, formació i divulgació.

g) Que participen activament en totes les polítiques actives d’ocupació, amb mitjans propis o en col•laboració amb les diferents entitats i administracions de qualsevol àmbit.

h) Que actuen activament per a la inserció social i laboral de tots els col•lectius, especialment amb els de majors dificultats i més desafavorits.

i) Que realitzen i mantinguen els estudis, plans o qualsevol document o acció de planificació per a la competitivitat del municipi i dels agents socials i econòmics.

j) Que gestionen la captació de noves inversions per a desenvolupar al municipi relacionades amb l’objectiu de l’Organisme Autònom Municipal.

k) Que informen tècnicament els expedients municipals sobre tots els temes i/o projectes relacionats amb l’objectiu de l’Organisme Autònom Municipal.

Article 5.- Les eines seran totes aquelles que siguen útils per acomplir l’objectiu de l’Organisme, i en qualsevol cas els següents:

a) Participació en tots els programes i/o projectes d’altres entitats i/o administracions d’acord amb l’objectiu de l’Organisme Autònom Municipal.

b) Que actuen com a element vertebrador i coordinador de totes les polítiques institucionals, tant d’internes com d’externes, relacionades amb l’objectiu de l’Organisme Autònom Municipal.

c) Que proposen a l’Ajuntament les mesures necessàries que incentiven l’ocupació i la competitivitat per a les empreses del municipi o per a la consecució de noves inversions.

d) Que donen suport i promocionen l’associacionisme en general i a les empreses d’economia social en particular, com a font d’ocupació de caràcter social i solidari.

e) Que utilitzen i mantinguen les instal•lacions formatives adequades i homologades per l’Administració pertinent per a respondre a les necessitats formatives.

f) Que identifiquen i fomenten els recursos ociosos per a la generació de riquesa i ocupació.

g) Que realitzen accions que servisquen d’exemple i de promoció a les tècniques i eines de mercat que milloren l’oferta i la competitivitat del territori i dels agents socials i econòmics (noves tecnologies, tècniques de gestió, màrqueting, etc.)

h) Que actuen, donen suport, promocionen i incentiven totes les accions que impliquen uns criteris de desenvolupament sostenible segons les recomanacions i acords internacionals vigents.

i) Que utilitzen com a eina de treball la planificació estratègica, tenint en compte els continus canvis de l’entorn social i econòmic.

j) Que apliquen en els plans d’actuació la direcció per objectius i la gestió per processos en el marc de les normes de qualitat vigents.

MITJANS

Article 6.- Econòmics:

a) Una aportació anual de l’Ajuntament de Santa Pola, amb càrrega al pressupost, que es fixarà discrecionalment per l’Ajuntament segons les necessitats de l’Organisme, amb el deure d’assegurar les despeses mínimes de funcionament.

b) Les subvencions i d’altres aportacions que li concedisca qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

c) Els ingressos autogenerats per la prestació de determinats serveis especialitzats.

Article 7.- L’Organisme posseeix un patrimoni propi constituït pels béns, drets i accions que li siguen assignats o adquirits sota inventari, amb l’objectiu d’acomplir-ne els fins.