Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

El Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és l'instrument de la Unió Europea dirigit a reduir les disparitats econòmiques i socials entre les regions i fomentar la cohesió entre els territoris europeus.

Amb l'objectiu de contribuir a l'Estratègia 2020 per a un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador, el FEDER contribueix als objectius temàtics identificats per la Unió Europea en el MARC ESTRATÈGIC COMÚ (MEC) per al període 2014-2020.

A Espanya, prenent com a referència l'Acord d'Associació signat amb la UE, el FEDER contribueix a 10 dels 11 objectius temàtics prioritaris per la UE i cap als quals totes les regions europees han d'orientar les seues inversions.

 • OT 1: Enfortiment de la recerca, del desenvolupament tecnològic i de la innovació.
 • OT 2: Millora de l'accés, de l'ús i de la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • OT 3: Millora de la competitivitat de les PIMES.
 • OT 4: Suport de la transició cap a una economia de baixes emissions de carboni.
 • OT 5: Foment de l'adaptació al canvi climàtic i gestió i prevenció de riscos.
 • OT 6: Preservació i protecció del medi ambient i foment de l'eficiència dels recursos.
 • OT 7­: Foment del transport sostenible i millora de les infraestructures de xarxes.
 • OT 8: Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i suport a la mobilitat laboral.
 • OT 9: Foment de la inclusió social i la lluita contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació.
 • OT 10: Inversió en educació, formació i aprenentatge permanent.

El fons Europeu de Desenvolupament Regional estableix les següents prioritats d'inversió; cadascuna d'elles es correspon als objectius temàtics establits en el Marc Estratègic Comú a dalt esmentats:


Pl 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

 • Millorant les infraestructures de recerca i innovació (I+i), i promovent l'excel·lència en matèria I+i.
 • Fomentant la inversió empresarial en I+i, promovent el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres de recerca i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior.


Pl 2. Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació

 • L'ampliació de la banda ampla i la difusió de xarxes d'alta velocitat i el respatler a l'adopció de tecnologies emergents i xarxes per a l'economia digital.
 • El desenvolupament de productes i serveis de tecnologies de la informació i de la comunicació i comerç electrònic, així com mesures dirigides a impulsar la demanda d'aquestes tecnologies.
 • Suport a la utilització de tecnologies de la informació i la comunicació en àmbits com l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.


Pl 3: Millorar la competitivitat de les pimes

 • La promoció de l'esperit empresarial, en particular facilitant l'aprofitament econòmic de noves idees i impulsant la creació de noves empreses, així com mitjançant vivers d'empreses.

 • El desenvolupament i l'aplicació de nous models empresarials per a les pimes, especialment orientats a la seua internalización.

 • El suport a la creació i ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i serveis.

 • Mesures de suport a les pimes per a millorar la seua capacitat per a créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals, i per a implicar-se en processos d'innovació.


Pl 4. Afavorir la transició a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors.

 • Mesures que fomenten la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables.
 • El foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses.
 • El suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en habitatges.
 • El desenvolupament i l'aplicació de sistemes de distribució intel·ligents en xarxes elèctriques de baixa i mitja tensió.
 • Desenvolupament d'estratègies de reducció de les emissions de carboni en tot tipus de territoris, especialment en zones urbanes. S'inclouen en aquesta mesura, accions de foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d'adaptació dirigides a mitigar els efectes de les emissions.
 • Foment de la recerca i la innovació en l'àmbit de les tecnologies amb baixes emissions de carboni, i mesures de suport per a la seua adopció.
 • Promoció de la cogeneració eficient de calor i energia sobre la base de la demanda de calor útil.


Pl 5. Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos

 • El suport a la inversió destinada a l'adaptació al canvi climàtic, inclosos plantejaments basats en els ecosistemes.

 • El foment de la inversió per a fer front a riscos específics, garantint una resiliència enfront de les catàstrofes i desenvolupant sistemes de gestió de catàstrofes.


Pl 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència en l'ús dels recursos

 • La inversió dels residus, per a complir amb la normativa i objectius polítics de la Unió en matèria de medi ambient i per a donar resposta a les necessitats identificades pels Estats membres.

 • Inversions en el sector de l'aigua, per a complir amb la normativa i objectius polítics de la Unió en matèria de medi ambient i per a donar resposta a les necessitats identificades pels Estats membres.

 • Mesures per a la conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

 • Accions per a la protecció i el restabliment de la biodiversitat i del sòl, i el foment dels serveis dels ecosistemes, incloent a través d'espais Natura 2000 i d'infraestructures ecològiques.

 • Accions per a millorar l'entorn urbà, revitalitzar les ciutats, rehabilitar i descontaminar velles zones industrials (incloses zones de reconversió), reduir la contaminació atmosfèrica i promoure mesures de reducció de soroll.

 • Suport al desenvolupe tecnologies innovadores per a la millora de la protecció mediambiental i l'eficiència dels recursos en li sector dels residus i el sector de l'aigua, així com mesurades per a la protecció del sòl o per a la reducció de la contaminació atmosfèrica.

 • Suport a la transició industrial cap a una economia eficient en l'ús dels recursos, la promoció del creixement ecològic, la innovació ecològica i la gestió de l'impacte mediambiental en els sectors públic i privat.


Pl 7: Promoure el transport sostenible i eliminar els obstacles en les infraestructures de xarxa fonamentals

 • Mesures de suport per al desenvolupament d'un espai únic europeu de transport multimodal, invertint en la RTE-T (Xarxa transeuropea de transport).

 • La millora de la mobilitat regional mitjançant la connexió de nodes secundaris i terciaris a les infraestructures RTE-T, inclosos els nodes multimodales.

 • El desenvolupament i la millora de sistemes de transport respectuosos amb el medi ambient ( inclosa la reducció del soroll) i de baix nivell d'emissió de carboni, entre els quals s'inclouen les vies navegables interiors i el transport marítim, els ports, els enllaços multimodales, i les infraestructures aeroportuàries, amb la finalitat de fomentar una mobilitat regional i local sostenible.

 • La concepció i la rehabilitació d'una xarxa ferroviària global, d'alta qualitat i interoperable i la promoció de mesures de reducció de soroll.

 • La millora de l'eficiència energètica i de la seguretat del proveïment mitjançant la creació de sistemes intel·ligents de distribució, emmagatzematge i transmissió d'energia, així com mitjançant la integració de la generació distribuïda procedent de fonts rendibles.


Pl 8: Promoure la sostenibildad i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral

 • Suport al desenvolupament de vivers d'empreses i d'ajudes a la inversió a favor del treball per compte propi, de les micro-empreses, i de la creació d'empreses.

 • La prestació de suport al creixement generador d'ocupació, mitjançant el desenvolupament de les possibilitats endogenes com a part d'una estratègia territorial per a zones específiques, inclosa la reconversió de les regions industrials en declivi i la millora de l'accessibilitat a recursos concrets naturals i culturals i el desenvolupament dels mateixos.

 • Suport a iniciatives de desenvolupament locals i d'ajuda a estructures que proporcionen serveis de proximitat, amb la finalitat de crear llocs de treball, quan tals mesures no estiguen contemplades en el reglamente 1304/2013 del Fons Social Europeu.

 • La inversió en infraestructures destinades a serveis d'ocupació.


Pl 9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació

 • Inversions en infraestructures socials i sanitàries que contribuïsquen al desenvolupament nacional, regional i local i reduïsquen les desigualtats sanitàries, i el foment de la inclusió social mitjançant una millora de l'accés als serveis socials, culturals i recreatius i la transició dels serveis institucionals als serveis locals.

 • Mesures de suport a la regeneració física, econòmica i social de les comunitats de les zones urbanes i rurals desfavorides.

 • La prestació d'ajudes a les empreses socials.


Pl 10: Adquisició de capacitats i l'aprenentatge permanent mitjançant el desenvolupament de les infraestructures d'educació i formació

 • Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i l'aprenentatge permanent, mitjançant el desenvolupament de les infraestructures d'educació i formació.


Pl 11: Millorar la capacitat institucional de l'administració pública i les parts interessades, així com l'eficiència de l'administració pública

 • Millorar la capacitat institucional de l'administració pública i les parts interessades, així com l'eficiència de l'administració pública i les parts interessades, així com l'eficiència de l'administració pública mitjançant mesures de reforç de les capacitats institucionals, la millora de l'eficiència de les administracions públiques i dels serveis públics relacionats amb l'aplicació del FEDER, i el suport a les mesures del FSE de reforç de la capacitat institucional i l'eficiència de l'administració pública.

El Fondo Europeu de Desenvolupament Regional s'estructura entorn de programes operatius pluriregionales i regionals. A Espanya, El FEDER finança els següents programes:

 • 19 PROGRAMES OPERATIUS REGIONALS: 

Andalusia. Aragó, Balears, Illes Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella- La Manxa, Catalunya, Ceuta, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra i País Basc.

Cada Comunitat Autònoma ha de definir, basant-se en l'Acord d'Associació Espanya-UE, un programa Operatiu Regional FEDER en el qual s'estableix les seues prioritats d'inversió per a 2014/2020.

Tenint en compte el PRINCIPI DE CONCENTRACIÓ TEMÀTICA, les regions, depenent del tipus de regió L'acord d'Associació defineix tres categories de regions a Espanya: “mes desenvolupades” (amb un PIB per cápìta superior al 90% de la mitja UE-27), “en transició” (PIB per càpita entre el 75% i 90%) i “menys desenvolupades” (PIB per càpita inferior al 75%), la qual cosa condiciona la taxa de cofinançament que se'ls aplica en l'execució dels Fons de la EIE., han de concentrar els seus fons en unes prioritats o unes altres. Així, les regions més desenvolupades han d'invertir almenys un 80% dels fons en dos de les següents prioritats FEDER; les regions en transició tenen el límit en el 60% i les regions menys desenvolupades en el 50%:

1. Innovació i recerca.
2. Programa digital.
3. Suport a les xicotetes i mitges empreses(pimes).
4. Economia de baixes emissions de carboni.

Aquesta obligació es completa amb les “condicions “ a nivell regional per als temes d'eficiència energètica i creixement verd: és obligatori que les regions més desenvolupades destinen un 20% del FEDER a aquests objectius, un 15% les regions en transició i un 12% les regions menys desenvolupades.

 • 3 PROGRAMES OPERATIUS PLURIREGIONALES:

Els programes Pluriregionales abasten tot el territori nacional. Són programes gestionats per l'Administració General de l'Estat i l'àmbit del qual d'actuació se circumscriu un o diversos objectius temàtics.

Programa de Creixement Intel·ligent (POCInt) contribueix a la recuperació i millora de la competitivitat de l'economia espanyola. Preveu mesures per a l'impuls d'un model de creixement més intel·ligent, recolzat en la recerca, la innovació i les TICS, i que tinga en compte les necessitats i el potencial de les pimes.

Programa de Creixement Sostenible (POCS) contribueix al desenvolupament d'un model de creixement sostenible basat en l'economia baixa en carboni, mitjançant un desenvolupament urbà sostenible, control de la qualitat de l'aigua de mitjans de transport sostenibles.

Iniciativa Pime millora el finançament de les pimes europees, obrint nous canals de crèdit als sectors de l'economia real, amb l'objectiu de crear nous llocs de treball i contribuir a la recuperació i creixement de l'economia europea.

El Fondo Europeu de Desenvolupament Regional concedeix ajudes als següents tipus d'activitats:

 • Inversions productives que contribuïsquen a crear o preservar llocs de treball duradors, mitjançant ajudes directes i inversions en pimes.
 • Inversions productives, amb independència de la grandària de l'empresa que es tracte, que contribuïsquen a les prioritats d'inversió 1 i 4 i, quan aquesta inversió supose la col·laboració entre grans empreses i pimes, a la prioritat d'inversió .
 • Inversió en infraestructura que presten serveis bàsics al ciutadà en els àmbits de l'energia, el medi ambient, el transport i les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Inversions en infraestructura social, sanitària, de recerca, d'innovació, empresarial i educativa.
 • Inversió en el desenvolupament del potencial endogen a través de la inversió fixa en béns d'equip i infraestructures de xicoteta envergadura, incloses xicotetes infraestructures culturals i de turisme sostenible, serveis a les empreses, ajudes a organismes de recerca i innovació i inversió en tecnologia i recerca aplicada en les empreses.
 • Interconnexió en xarxa, cooperació i intercanvi d'experiències entre autoritats competents regionals, locals, urbanes i altres autoritats públiques, interlocutors econòmics i socials i els corresponents organismes que representen a la societat civil.

El llistat anterior no és una llista tancada i exhaustiva de les accions financiables en el marc del FEDER, es tracta únicament d'un llistat de “tipus d'acció” o àmbits d'actuació. Les accions específiques a desenvolupar en li marque del FEDER vénen determinades pels Programes Operatius.

El Fondo Europeu de Desenvolupament Regional, a causa de la seua amplitud temàtica, beneficia a diversos tipus d'entitats:

 • Autoritats locals i agències de desenvolupament.
 • Centres d'informació europea.
 • Centres de formació.
 • Associacions comercials i professionals.
 • Ongs.
 • Organitzacions que representes a les empreses.
 • Centres especials d'ocupació per a persones amb discapacitat o empreses d'inserció de col·lectius amb el risc d'exclusió social.
 • Administracions públiques.
 • Universitats.
 • Centres de recerca i tecnològics.
 • Empreses públiques i privades.

A Espanya el pressupost del FEDER és de 19.408 milions d'euros, dels quals 10.265 milions d'euros corresponen als 3 Programes Pluriregionales i 9.143 milions d'euros als 19 Programes Operatius Regionals.

La taxa de cofinançament per a les accions desenvolupades en el marc del FEDER dependrà de la classificació:

Cofinanciacion Feder

 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top