Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

DE LA HISENDA DEL SERVEI

PATRIMONI

Article 30.- El patrimoni queda afectat exclusivament als fins del servei i pertanyerà en ple domini a l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica originària de béns de servei públic que consta a l’inventari de béns de Patrimoni Municipal.

Article 31.- L’Organisme Autònom podrà fer ús i gaudir dels béns que formaran el patrimoni vinculat als seus fins.

DELS RECURSOS DEL SERVEI

Article 32.- Els recursos econòmics de l’Organisme seran constituïts:

a) Pels productes i rendes del patrimoni.

b) Per les subvencions procedents d’organismes públics i privats.

c) Per les aportacions que destine a aquest fi l’Ajuntament amb càrrega als seus pressupostos.

d) Pels donatius o legats de persones físiques o jurídiques.

e) Per les quantitats que s’obtinguen per les tarifes que es fixen per l’ús dels serveis.

f) Per l’import de bestretes i préstecs que s’obtinguen.

g) Per qualsevol altre recurs que obtinga o li puga ser atribuït.

Article 33.- La hisenda de l’Organisme s’encarregarà de les obligacions i deutes contrets, amb els mitjans que s’arrepleguen a l’article anterior.

Article 34.- El mes de gener de cada any, se sotmetrà a l’aprovació del Consell d’Administració la rectificació del patrimoni de l’Organisme amb referència al 31 de desembre immediatament anterior.

DELS PRESSUPOSTOS

Article 35.- L’Organisme elaborarà per a cada activitat econòmica coincident amb la de l’Ajuntament, un pressupost que s’integrarà en l’únic de la Corporació Municipal, nodrit amb els ingressos normals previstos i amb arranjament a allò que disposa la Llei d’Hisendes Locals.

Article 36.-

1.- .- L’estat de despeses comprendrà les previstes per al sosteniment normal dels serveis, adquisicions i reposicions de béns materials i elements necessaris per als fins del servei, havers i atencions del personal i material d’oficina, interessos i amortització de bestretes i préstecs, impostos i exaccions i, en general, tots els que hagen sigut objectiu de previsió als plans generals i programes d’actuació aprovats.

2.- L’estat d’ingressos contindrà els consignats en l’article 32 d’aquests Estatuts.

Article 37.- El Consell d’Administració aprovarà el projecte de Pressupost i prendran com a base l’avantprojecte elaborat pel President.

Article 38.- Amb els mateixos tràmits del Pressupost s’elaboraran i tramitaran els expedients de modificació de crèdit.

 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top