Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Ajudes econòmiques a Pimes, micropimes, Autònoms i Professionals. Ajudes sectors productius locals: Programa sectors productius i programa energia.

Dirigides a micropimes, pimes, autònoms i altres professionals dels subjectes a règim de mutualitat, amb domicili fiscal en el terme municipal de Santa Pola.

S'aproven dues línies de subvencions per a sectors productius locals:

Línia 1.- Despesa corrent, amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes i autònoms que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l'ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), respecte de la mitjana mensual facturada en els mateix mesos en 2019, sent subvencionables fins a un 100% els següents:

 • Quota d'autònom.
 • Manteniments d'equips.
 • Lloguer del local.
 • Interessos de préstecs per a locals.
 • Consultoria i assessoria.
 • Primes d'assegurances.
 • Subministraments d'energia i aigua (aquells que no es contemplen en la línia 2).
 • Lloguer de vehicles.
 • Telefonia i internet
 • Interessos de préstecs per a vehicles.
 • Seguretat.

 

Línia 2. Despesa energètica, amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi energètica actual està suposant sobre pimes, micropimes i autònoms dels sectors productius locals, sent subvencionables fins a un 50% els següents conceptes:

 • Energia elèctrica: Els realitzats en el període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.
 • Gas: Els realitzats en el període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny 2022.
 • Carburants: Els realitzats en el període comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022.

 

La Línia 1 i la Línia 2 seran compatibles, excepte per a les despeses relacionades en la línia 2, devent un mateix sol·licitant presentar una sol·licitud per cadascuna de les dues línies si és el cas i d'acord amb les despeses pels quals desitja sol·licitar les ajudes, sempre que es complisquen els requisits detallats en aquestes bases per a cadascuna d'elles.

Les quanties de l'ajuda a atorgar als beneficiaris, prèvia la corresponent justificació i compliment dels requisits de les ajudes, en particular l'acreditació d'una despesa corrent mínima de 2.000,00 € i una despesa energètica mínima de 1.000,00€ impostos no subvencionables exclosos, seran les següents:

Línia 1.- Despesa corrent:

El màxim subvencionable per beneficiari no podrà superar el total de les despeses efectivament justificades i en tot cas, els 4.000 euros. Aquest últim límit es reduirà a 1.000 euros en el cas que l'import total a concedir supere el crèdit assignat a aquesta línia i es podrà incrementar de manera successiva, sense superar els 4.000 €, fins a igualar el crèdit disponible.

Línia 2. Despesa energètica:

El màxim subvencionable per beneficiari no podrà superar el 50% del total de les despeses efectivament justificades i en tot cas, els 4.000 euros. Aquest últim límit es reduirà a 1.000 euros en el cas que l'import total a concedir supere el crèdit assignat a aquesta línia i es podrà incrementar de manera successiva, sense superar els 4.000 €, fins a igualar el crèdit disponible.

En el cas que l'import total a concedir supere el crèdit assignat a cadascuna de les línies, les ajudes es podran atorgar seguint l'ordre de prelació establit per la data i hora en què la sol·licitud es considere completa, això és, que s'haja presentat tota la documentació exigible en la present convocatòria, els formularis presentats estiguen correctament i completament emplenats i signats mitjançant l'ús de la signatura electrònica o certificat digital.

Termini de presentació de les sol·licituds

Per a la Línia 1 Despesa Corrent, de màxim 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, iniciant-se el dia 13 d'octubre a partir de les 09.00 hores i finalitzant el dia 26 d'Octubre de 2022 a les 23.59 hores.

Per a la Línia 2 Despesa Energètica, de màxim 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, iniciant-se el dia 13 d'octubre a partir de les 09.00 hores i finalitzant el dia 3 de novembre de 2022 a les 23.59 hores.

La sol·licitud es presentarà, obligatòriament i per a tots els beneficiaris, de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Pola (https://santapola.sedelectronica.es/), en el tràmit corresponent es disposarà de la informació, documentació i model normalitzat de sol·licitud per a participar en la convocatòria. De no disposar els interessats de signatura electrònica avançada podrà acudir-se a la representació a través d'una altra persona que si dispose d'ella, acreditant la representació.

L'Ajuntament de Santa Pola, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, facilitarà l'emissió de certificats digitals per als beneficiaris d'aquestes ajudes.

De les factures i documents ha de deduir-se de manera indubtable que es relacionen directament amb l'activitat empresarial del sol·licitant.

Només aquelles empreses que resulten triades d'acord amb el sistema de mostre de sol·licituds establit en aquestes bases estaran obligades a presentar ABANS DE LA RESOLUCIÓ DE LES AJUDES factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil i els justificants de pagament d'aquests.

La resta d'empreses beneficiàries estaran obligades a conservar la documentació original justificativa de les despeses i els seus pagaments declarats en la sol·licitud i que motiven la concessió de l'ajuda, i estaran obligats a presentar les factures i els documents acreditatius del pagament en el termini de 4 mesos comptats des de l'endemà de la data de la notificació de la resolució de les ajudes.

No s'admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els pagaments en metàl·lic.

Les despeses anteriors i la seua justificació no podran haver sigut presentats per a l'obtenció i justificació d'altres ajudes públiques.

En cap cas seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials.

ADL Santa Pola – Servei Empreses
965417136

AFIC Santa Pola – Tècnic Juan Carlos Vicedo
966693684 – aficletrasantapola.es