Serveis

Acces Novetat

Placiutat agenda2030

Europa UE

Proveïdors

El registre de jornada va entrar en vigor diumenge passat 12 demaig , havent de registrar-se l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de cada persona treballadora.

L'apartat 9 de l'article 34 de l'Estatut dels treballadors va ser modificat pel Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, quedant redactat de la següent manera:

«9. L'empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s'estableix en aquest article. Mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, en defecte d'això, decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l'empresa, s'organitzarà i documentarà aquest registre de jornada. L'empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.»

Des de la publicació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, s'han rebut en la Direcció General de Treball diverses consultes en matèria de registre de jornada.

Per això, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ha elaborat una guia sobre registre de jornada, amb la finalitat de facilitar l'aplicació pràctica de la norma, en el qual es recullen criteris, a mer títol informatiu, en relació amb aquest deure formal empresarial, sense perjudici de la interpretació de la norma que correspon als Jutjats i Tribunals de l'ordre social.

Consultar la guia sobre registre de jornada en:

http://prensa.empleo.gob.es/webprensa/noticias/laboral/detalle/3531?fbclid=iwar0-87b33q3z4qviifzjm6yudrm2oz7kzgvvsivimlx8sfrig-k_jemnrqw

Si desitges més informació, pots contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola, Servei Santa Pola Empreses a través del telèfon 965417136 (Inmaculada Jiménez) o enviar un correu a ijimenezletraadlsantapola.es

Seu electrònica


Registro

Cita Previa

Cita Previa

Prog. Subvencionats

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico Instagram ico

Scroll to top