Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

A Santa Pola a l'abril es manté la tendència a disminuir la desocupació, aquest mes va descendir en 138 persones, la qual cosa suposa una disminució del 5,61%, i de quasi l'11%, sobre l'inici de l'any 2019.

 A l'abril de 2019 es van subscriure 892 contractes, la qual cosa suposa un augment de 68 contractes, dels quals 102 van ser indefinits.

El nombre d'aturats a Santa Pola del mes d'abril 2019 és de 2.324 persones, la qual cosa suposa una disminució en aquest mes de 138 persones, és a dir, una disminució del 5,61% respecte al mes anterior (març 2019) i una disminució del 8,11% respecte al mateix mes de l'any passat (abril 2018).

Sent un mes de descens de la desocupació en tots els territoris el major descens es registra a Santa Pola, tant en aquest mes com en el primer trimestre de l'any 2019, tal com es pot constatar en el següent quadre:

Període  Santa Pola  Comarca  Província   Comunitat Espanya 
Abril 2019  -5,61%  -0,33%  -2,50%  -1,42%  -2,81%
Diferència amb    +5,28  +3,11  +4,19  +2,8

Segons el següent quadre en els últims quatre anys segons les dades de LABORA (Servei València d'Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana) la desocupació a Santa Pola ha descendit en 842 persones, la qual cosa suposa una reducció del 26,60% i si analitzem les dades del percentatge de desocupació segons la població activa (criteris i càlculs propis) el descens ha sigut de 4,39 punts.

      Comparació mes d'abril 
   Any 2015 Any 2019 Diferència
Segons Labora   3.166  2324  -842
     -26,60%
 Segons Població Activa (Dades pròpies)  16,44%  12,05%  -4,39

En agricultura un lleu descens de 4 desocupacions menys, en indústria 20 aturats també menys; en el sector dels serveis s'ha descendit en 122 persones que suposa el 6,40%, donant-se un augment de sis persones en la construcció.

Les activitats econòmiques que més han obtingut descens d'aturats són l'hostaleria i el comerç, donant-se el pitjor resultat en l'activitat de construcció on s'ha registrat una major desocupació, arribant a ser 193 aturats (quasi un 9% del total d'aturats).

Quant als grups d'edat, la franja de 25 a 44 anys és la que ha obtingut el major descens amb 77 persones (55,80%), per contra la franja dels menors de 25 anys sol ha descendit en 7 persones (5,07%) i la de majors de 44 anys ha tingut un descens de 54 persones (39,13%).

Quant al sexe és important destacar que la desocupació femenina ha descendit més (83 dones = 60%), que el masculí que ha descendit en 55 persones (40%), en tots dos casos el major descens el trobem en la franja de 25 a 44 anys.

D'altra banda, quant a contractes realitzats a Santa Pola, podem dir que a l'abril s'han subscrit 892 contractes, amb les següents característiques:

  • 102 van ser indefinits. És a dir que quasi el 89% dels contractes subscrits van ser temporals (790) contractes. Pujant un punt de la mitjana de contractes realitzats enguany.
  • 346 són a jornada completa, la qual cosa suposa quasi el 39% i 546 van ser a jornada parcial, és a dir, el 61,21%. Pujant dos punts de la mitjana de contractes realitzats enguany.
  • 457 van ser subscrits per homes (51,23%) i 435 per dones, que signifiquen el 48,77% del total.
  • La franja de 25-44 anys la que més contractes va sumar amb 478, representant quasi el 54% del total de contractes i d'aqueixos contractes 254 van ser per a dones i 224 per a homes.
  • Els contractes celebrats amb persones de nacionalitat espanyola ascendeixen a 735, la qual cosa suposa el 82,40% i els celebrats amb persones de nacionalitat estrangera van ser 157, és a dir el 17,60%.

Segons les dades de LABORA (Servei València d'Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana) l'evolució de la contractació a Santa Pola ha sigut la següent:

   Comparació mes d'Abril      
Gener  Febrer  Març  Abril  Totals 
 Contractes realitzats Any 2015  375  298  550  560  1.783
 Contractes realitzats Any 2019  507  527  824  892  2.750
 Diferència  132  229  272  332  967
 Percentatge augmente contractació  35,20%  76,85%  49,82%  59,29%  54,23%

És a dir en el mateix mes d'Abril, enguany s'han realitzat 332 contractes més (augment del 59,29%) que l'any 2015 i en el període 967 contracte més, la qual cosa suposa un augment del 54,23%, sent l'evolució de la contractació favorable des de Gener a Abril de l'any 2019.

 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top