Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

El passat 4 d'abril es va publicar el Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.

La quantia de l'ajuda ascendirà a 1500€ per a les persones autònomes obligades a la suspensió d'activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 € per a la resta (mantenen activitat, reducció facturació almenys un 75% al març 2020).

Les persones beneficiàries d'aquesta ajuda seran aquelles persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, incloses aquelles que siguen sòcies treballadores en Cooperatives de Treball Associat que reunisquen els següents requisits:

  • Haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms almenys, entre el 31/12/2019 i el 14/03/2020 ininterrompudament.
  • Haver hagut de suspendre l'activitat segons el Reial decret 463/2020 de 14/03/20. En cas de mantindre-la, haver reduït almenys, un 75% la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda, respecte a la mitjana del semestre anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat..
  • Domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
  • Mantindre activitat mínim 3 mesos, a comptar des del dia en què quede sense efecte la suspensió de l'activitat.
  • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda.
  • Resta d'obligacions especificades en l'art. 10 de la convocatòria oficial: comunicar l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa fi, obligacions en matèria de transparència, publicar en la web (si la tinguera) l'obtenció d'aquesta ajuda, no haver percebut en un any més de 10.000€ en ajudes públiques i sotmetre's a control financer.

 

Quedant excloses:

  • Persones autònomes que el 14/03/20 anaren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat.
  • Si el 14/03/20 o en data posterior anaren treballadores per compte d'altri.
  • Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica en l'exercici 2019, superiors a 30.000€
  • Incórreguen en alguna prohibició prevista per la Llei General de Subvencions.

 

La sol·licitud de l'ajuda s'haurà de realitzar de manera telemàtica a través de la web de Labora, sent el termini de presentació de sol·licituds des de les 09:00h del dia 8 d'abril de 2020 fins a les 09:00h del dia 4 de maig de 2020.

Si desitges més informació pots contactar amb el Servei Santa Pola Empreses de l'ADL (Inmaculada Jiménez) a través de la següent adreça de correu: ijimenezletraadlsantapola.es

 

20200406 Ayudas Autonomos Covid19