Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

Data: Juliol 2019 / Estat: Obert

Assumpte: Sol·licitud de pressupostos a proveïdors d'assegurances d'accidents i responsabilitat civil, cursos PFCB “Operacions auxiliars muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (2019-220)”

L'ADL de Santa Pola ha rebut una subvenció de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports per a la realització del Programa Formatiu de Qualificació Bàsica “Operacions Auxiliars de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics” curs 018-2019, Expedient 2019-PFCB-O-03-14.

Aquest programa va dirigit a 15 joves escolaritzats o desescolaritzats, entre 16 i 21 anys, que no hagen finalitzat estudis d'ESO.

El programa està previst que s'inicie el 23 de setembre de 2019 i finalitzarà el 16 de juny de 2020.

Aquest curs tindrà una durada total de 1012 hores (960 hores subvencionades per la Conselleria i 52 hores no subvencionades que seran a càrrec de l'entitat per a completar el calendari escolar), de les quals 134 hores seran de pràctiques dels alumnes en empreses (FCT).

L'horari del curs serà 8.30 a 14.30, de Dilluns a Divendres, a raó de 6 hores diàries, als matins.

Indicar que el període de pràctiques l'horari s'ajustarà a les necessitats de les empreses podent ser en horari de matins o vesprades, o en horari partit, de dilluns a divendres, i en funció de les necessitats de les empreses podrà incloure dissabtes.

Lloc d'impartició: Aules de formació de l'ADL de la C/ Girona, núm. 2 de Santa Pola.

Núm. d'Alumnes: 15

Núm. de Professors: 2

Caracterstiques que han de complir les assegurances a contractar per l'ADL:

En la normativa dels PFCB s'estableix que s'han de contractar les assegurances d'accidents dels alumnes i de responsabilitat civil de professors i alumnes, per la qual cosa aquelles companyies asseguradores que ho consideren oportú podran presentar els seus pressupostos en l'ADL.

Tal com estableix l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol que regula aquests programes formatius, és obligatori que es complisquen amb les cobertures per accidents de l'alumnat i per responsabilitat civil tant de formadors com alumnes. En concret, l'assegurança d'accidents dels alumnes ha de ser efectiu des de l'inici del programa fins a la seua finalització, inclòs el període de formació en centres de treball (FCT), i almenys la següent cobertura i sempre sense franquícia:

  • Assistència mèdica, farmacèutica i hospitalària per quantia il·limitada de qualsevol accident durant l'horari de desenvolupament del programa, incloent el temps necessari per al desplaçament de l'alumne des de la seua residència habitual al lloc d'impartició. El desplaçament haurà de cobrir qualsevol mitjà de locomoció.
  • Assistència mèdica, farmacèutica i hospitalària per quantia il·limitada de qualsevol accident durant l'horari de desenvolupament del programa inclòs el període de FCT, incloent el temps necessari per al desplaçament de l'alumne des de la seua residència habitual al lloc d'impartició i realització del mòdul de FCT. El desplaçament haurà de cobrir qualsevol mitjà de locomoció.
  • Indemnització mínima de 12.020 euros per defunció i de 24.020 euros per invalidesa permanent i absoluta, derivats d'un accident en el desenvolupament del programa, inclòs el període de FCT, o en el desplaçament al lloc d'impartició i de realització de les pràctiques (FCT).

Les quanties de tots dos tipus d'indemnitzacions seran actualitzables, si escau, en les respectives convocatòries.

Aquelles companyies asseguradores que ho desitgen poden presentar Pressupost de pòlissa d'Assegurances d'Accident d'alumnes i de Responsabilitat Civil d'alumnes i professors amb les característiques establides en la normativa corresponent al PFCB, fins al dia 5 de setembre, havent de ser remesos els pressupostos al següent correu electrònic: rantonletraadlsantapola.es.