Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

RÈGIM JURÍDIC

Article 51.- Les relacions entre l’Organisme i l’Administració Municipal es duran a terme a través del seu President i/o Vicepresident nats.

Contra els acords del Consell d’Administració i el President, així com en contra dels seus actes i decisions, no susceptibles de concessió de drets subjectius dels administradors, podran formular-s’hi al•legacions davant dels referits òrgans. I contra la resolució podrà entaular-se el recurs ordinari davant l’ Ajuntament de Santa Pola, la resolució del qual no serà objecte de recursos en via administrativa.

Article 52.- L’ Ajuntament podrà, per iniciativa pròpia, o per suggeriment de l’Organisme i previs als tràmits requerits per a l’aprovació, modificar aquests Estatuts i el Reglament de Règim Interior.

La interpretació de les normes contingudes en aquests Estatuts, correspondrà al Consell d’Administració, així com també la dels seus reglaments i normes d’ús de les diferents instal•lacions i serveis.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top