Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

 

DEL PRESIDENT/A

Article 18.- Al President li corresponen les funcions següents:

a) Ha d’exercir la inspecció dels serveis.

b) Ha d’ostentar la representació permanent de l’Organisme i del Consell de l’Administració en els actes que per significació es considere convenient.

c) Ha de convocar, presidir i alçar les reunions del Consell d’Administració i qualsevol altra de l’Organisme, de manera que dirigisca les deliberacions i dirimisca els empats amb vot de qualitat.

d) Ha d’ordenar els pagaments que per índole o quantia es reserva el President, segons les normes d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom.

e) Ha d’elaborar l’avantprojecte de pressupost anual.

f) Ha d’aprovar la liquidació del pressupost.

g) Ha de sol•licitar subvencions, auxilis i d’altres ajudes de l’Estat, corporacions públiques i particulars.

h) Les que no estan atribuïdes a d’altres òrgans i que la Llei de Règim Local atribuïsca a l’Alcaldia.

Article 19.- EEl President del Consell d’Administració podrà sol•licitar a la Corporació Municipal que, en ús de les seues atribucions, ordene la suspensió d’acords del Consell d’Administració quan aquests:

a) Recaiguen en assumptes que no siguen de la seua competència.

b) Siguen contraris als interessos generals del municipi o quan puguen perjudicar el funcionament de l’Organisme Autònom i la consecució dels seus objectius.

c) CConstituïsquen infracció manifesta de les lleis.

La suspensió haurà de decretar-la l’Alcaldia com a mesura cautelar dins dels tres dies següents a l’adopció de l’acord pel Consell d’Administració, i que siga ratificada per l’Ajuntament Ple.

Article 20.- El Vicepresident/a substituirà el President i n’assumirà les atribucions en cas de vacant, absència o malaltia.

A més a més, exercirà les funcions que delegue el President per escrit, i informarà d’aquestes funcions al Consell d’Administració.

DEL SECRETARI/A

Article 21.- Incumbeix al Secretari assistir a les reunions del Consell d’Administració amb les funcions següents:

a) Ha de preparar els assumptes que han de servir al President per a formar l’ordre del dia de cada convocatòria.

b) Ha de redactar l’acta de les sessions i, una vegada aprovada, transcriure-la als llibres destinats a l’efecte.

c) Ha de lliurar certificació dels acords del Consell i de les Resolucions de la Presidència.

d) Ha d’assessorar jurídicament i administrativa l’Organisme Autònom.

e) Ha de vigilar que les citacions per a la reunió del Consell ordenades pel President siguen repartides amb una antelació d’almenys 48 hores, de la data fixada per a la sessió.

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Artículo 22.- La Comisión ejecutiva quedara compuesta por:

  • El Presidente.
  • El Vicepresidente.
  • El Gerente del Organismo Autónomo.
  • Un Concejal por Grupo Político Municipal.
  • Un representante de los Sindicatos, que pertenezca al Consejo de Administración.

Actuará de Secretario el del Excmo. Ayuntamiento o Funcionario en quien delegue, el Interventor Municipal o Funcionario en quien delegue, y el Tesorero Municipal o Funcionario en quien delegue, los tres con voz pero sin voto.

a) Los suplentes de los miembros de la Corporación Municipal serán propuestos por los Grupos Políticos Municipales y Sindicales que propongan a los titulares, pudiendo modificarlos mediante notificación al Organismo Autónomo Municipal, siendo ratificados posteriormente por el Pleno Municipal, y los del Secretario, Interventor, Tesorero y Gerente, serán por Delegación de los mismos.

 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top