Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

 

COMPETÈNCIA

Article 14.- Correspondran al Consell de l’Administració les funcions següents:

a) Redacció del Reglament del Règim Interior per a la seua aprovació per part de l’Ajuntament Ple.

b) Redacció de normes, per a l’aclariment i el desenvolupament d’aquests Estatuts i del Reglament de Règim Interior, així com la norma de funcionament de les instal•lacions.

c) Submissió a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de les modificacions dels Estatuts, del Reglament del Règim Interior i d’altres normes de caràcter general que siguen transcendents per al servei.

d) Inspecció dels serveis i instal•lacions de l’Organisme Autònom.

e) Aprovació dels programes periòdics d’actuació i les revisions anuals.

f) Contractació i concessió d’obres dins del pressupost.

g) Aprovació del Projecte del Pressupost anual de l’Organisme per a la posterior aprovació per part de l’Ajuntament, desenvolupament de la gestió econòmica que ha acordat i aprovació dels comptes i estats econòmics.

h) Proposició per a l’Ajuntament d’habilitacions o suplements de crèdit que hauran de tenir com a font de finançament el superàvit del pressupost de l’activitat anterior, en primer lloc, i si aquest ha sigut absorbit, la transferència del sobrer d’altres partides pressupostàries.

i) Submissió de la plantilla o quadre de pressupostos del treball de l’Organisme a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, l’acord dels nomenaments, la designació de càrrecs, la separació i remuneració del personal amb subjecció al referit quadre de llocs de treball i a les determinacions que reglamentàriament procedisquen, i proposició de l’Ajuntament sempre que siga pertinent, en relació a aquells que tinguen la condició d’empleat municipal i prestaren serveis complementaris en l’Organisme.

j) Submissió dels plans generals d’actuació a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, i finalització anual del treball realitzat mitjançant una memòria destinada a la informació de la Corporació sobre el funcionament del servei i actuació de l’Organisme durant l’activitat corresponent.

k) ) Submissió de la fixació de les tarifes per l’ús dels serveis a l’Ajuntament, així com les modificacions eventuals.

l) Acord de les operacions de crèdit per sol•licitar, per a la seua autorització per part del Ple Municipal.

m) Les que no estan atribuïdes a d’altres òrgans i que se’ls atribueix al Ple de l’Ajuntament en la Llei de Règim Local.

Article 15.- El Consell d’Administració de l’Organisme, amb el vot favorable de les dues terceres part del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta dels components, podrà delegar les funcions que li corresponguen, totalment o parcial, en el President o algun conseller/a.

RÈGIM DE SESSIONS

Article 16.- El Consell d’Administració es reunirà almenys una vegada cada dos mesos i sempre que ho considere necessari el President. També haurà de reunir-se a petició d’una tercera part dels seus membres.

Les reunions se celebraran quan concórreguen com a mínim, a més del President o del que el substituïsca reglamentàriament:

a) La majoria absoluta dels membres, en primera convocatòria.

b) Almenys dos vocals, un de la Corporació Municipal en segona convocatòria, mitja hora més tard de l’anunciada per a la primera. Les convocatòries s’hauran de cursar amb una antelació mínima de 48 hores, i s’hi unirà l’ordre del dia de la reunió, excepte les extraordinàries urgents, que es regiran per la legislació del Règim Local.

Article 17.- Els acords s’adoptaran per majoria de vots. En cas d’empat dirimirà la votació el President amb vot de qualitat.

 

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top