Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

COMPETÈNCIA

Article 1.- Conforme als articles 25, 85 i 86 de la Llei de Bases del Règim Local del 2 d’abril de 1985 i els articles 95 i 96 del Text Refós del Regim Local del 18 d’abril de 1986, l’Ajuntament de Santa Pola crea l’Agència de Desenvolupament Local com a Organisme Autònom Municipal.

PERSONALITAT JURÍDICA

Article 2.-

a) L’Organisme té personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat, per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitador, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar i gravar tota classe de béns; celebrar tot tipus d’actes i contractes; concretar operacions creditícies; obligar-se, renunciar i transigir béns i drets, així com promoure, oposar-se, continuar i desistir els procediments que foren oportuns i exercitar lliurement tot tipus de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de justícia ordinària i especials, organismes i dependències de l’administració pública, i qualsevol altre de l’Estat, província, municipi i d’altres corporacions i entitats.

b) El domicili de l’Organisme radicarà al carrer Drassanes, núm. 4, de Santa Pola

Article 3.- L’objectiu de l’Organisme és la gestió, desenvolupament i execució de totes les activitats i actuacions que vagen destinades a afavorir el desenvolupament socioeconòmic i la creació d’ocupació al municipi de Santa Pola, en col•laboració amb d’altres municipis i entitats o administracions de tot tipus de tarannà i d’àmbit, amb la finalitat d’acomplir-ne millor els objectius. Les activitats es desenvolupen segons la base d’una finalitat no lucrativa.

Article 4.- Les funcions que s’hi desenvoluparan seran totes aquelles que servisquen per acomplir amb l’objectiu de l’Organisme, entre les quals s’hi inclouen:

a) Que siguen l’eina tècnica de l’Ajuntament de Santa Pola per a totes les accions i/o programes propis o en col•laboració amb d’altres entitats o administracions relacionades amb l’objectiu de l’Organisme Autònom Municipal.

b) Que atenguen les necessitats de tots els sectors productius de la població, i que els promocionen i els donen suport per aconseguir-ne la màxima competitivitat.

c) Que assessoren i acompanyen empresaris i nous emprenedors per a la creació, conservació, modernització i diversificació de les empreses del municipi.

d) Que siguen la via d’informació a la població quant a ocupació i activitat econòmica, així com d’informació i atenció a turistes i visitants.

e) Que donen resposta a les necessitats formatives no reglades i que es coordinen amb els responsables de la formació reglada.

f) Que posen una atenció especial i donen suport a les noves tecnologies, a més d’atendre’n les demandes d’informació, formació i divulgació.

g) Que participen activament en totes les polítiques actives d’ocupació, amb mitjans propis o en col•laboració amb les diferents entitats i administracions de qualsevol àmbit.

h) Que actuen activament per a la inserció social i laboral de tots els col•lectius, especialment amb els de majors dificultats i més desafavorits.

i) Que realitzen i mantinguen els estudis, plans o qualsevol document o acció de planificació per a la competitivitat del municipi i dels agents socials i econòmics.

j) Que gestionen la captació de noves inversions per a desenvolupar al municipi relacionades amb l’objectiu de l’Organisme Autònom Municipal.

k) Que informen tècnicament els expedients municipals sobre tots els temes i/o projectes relacionats amb l’objectiu de l’Organisme Autònom Municipal.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top