Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

OBERT TERMINI CONVOCATÒRIA

Persones jóvens majors de 16 i menors de 30 anys que figuren inscrites i actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i que es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:

 • Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
 • Grau universitari.
 • Estudis de postgrau universitari.
 • Doctorat.
 • Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.
 • Altres titulacions oficialment reconegudes com equivalents a les anteriors.
 • Certificat de professionalitat.

Qualsevol ocupador de naturalesa jurídica privada, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana.

 • La contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones jóvens pertanyents a este col·lectiu.
 • Els contractes indefinits a temps parcial del menys 30 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.
 • Per contractació indefinida inicial a jornada completa, l'import de la subvenció ascendirà a 7.926,24 €.
 • En el cas de contractació indefinida inicial a jornada completa, de joves dones o de joves amb diversitat funcional, l'import serà 9.907,80€.
 • En cas de contractes indefinits a temps parcial, d'almenys 30 hores setmanals, resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.
 • Les sol·licituds es presentaran en la corresponent Direcció territorial del SERVEF, podent fer-se també de forma telemàtica, a través de la web del SERVEF, sempre que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada.
 • El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d'octubre de 2017. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini específic de dos mesos des de la contractació objecte de subvenció.

En règim de concurrència competitiva, per al que es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat.

 • ORDRE 2/2016, de 20 de maig,de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades al programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [2017/2424]

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top