Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

El passat 7 de març, es va publicar en el BOE el Reial decret llei 6/2019, introdueix importants novetats que afecten autònomes, empreses, treballadors i empleats públics.

Amb la finalitat d'establir un nou marc jurídic cap a la plena igualtat, es modifica la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en relació als plans d'igualtat en les empreses.

Destacar com a noves obligacions empresarials:

 • Pla d'Igualtat

Les empreses amb 50 o més treballadors hauran de disposar d'un Pla d'Igualtat (anteriorment l'obligació era per a empreses de més de 250 treballadors). El contingut segueix regulat en l'article 46.2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  1. Les empreses de més de 250 treballadors tenen ja l'obligació de comptar amb un Pla d'Igualtat.
  2. Les empreses de 151 a 250 treballadors tenen el termini d'1 any per a aprovar un Pla d'Igualtat.
  3. Les empreses de 50 a 150 treballadors tenen el termini de 3 anys per a aprovar un Pla d'Igualtat

El pla d'Igualtat és d'obligada inscripció en el Registre de Plans d'Igualtat d'empreses de la Direcció General de Treball i de les autoritats laborals de les Comunitats Autònomes (article 46.5 EL 3/2007).

 • Definició dels grups professionals

Per a garantir no discriminació, ha d'estar ajustat a anàlisi correlacional entre biaixos de gènere, llocs de treball, criteris d'enquadrament i retribucions (article 22.3 Estatut dels Treballadors).

 • Registre salarial de l'empresa

Obligació de tenir un Registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extra salarials. Aquest registre ha d'estar desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories o llocs de treball iguals o d'igual valor (article 28.2 Estatut dels Treballadors). El treballador té dret a accedir al Registre a través de la representació legal dels treballadors.

Les empreses de més de 50 treballadors tenen la necessitat de justificar la no discriminació quan les diferències en la mitjana de retribució entre sexes respecte siguin del 25% o superiors (article 28.3 Estatut dels Treballadors).

 • Contractes

Es modifica l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors, en incloure's la situació de violència de gènere com a nou supòsit que interromp el còmput de la durada del contracte Formatiu i en Pràctiques. Igualment per al període de prova.

 • Modificació de sancions

Es recull com a sanció greu no complir les obligacions en matèria de plans d'igualtat que s'estableixen en l'Estatut dels Treballadors i en els respectius convenis col·lectius.

Si desitges més informació, pots contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola, Servei Santa Pola Empreses a través del telèfon 965417136 (Inmaculada Jiménez) o enviar un correu a ijimenezadlletrasantapola.es

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top