Serveis

Europa UE

Placiutat agenda2030

Acces Novetat

Proveïdors

A Santa Pola el passat mes de JULIO disminueixo la desocupació en 139 persones, la qual cosa suposa una disminució de gairebé el 22%, sobre l'inici de l'any 2018.

El descens de la desocupació a Santa Pola en el mes de Julio se situa en sis punts per sobre del que s'ha produït a la comarca del Baix Vinalopó.

Al juliol 2018 es van subscriure 1.345 contractes, el major numero de contractació mensual d'aquest any 2018, que ja ha registrat un total de 5.499 contractes, havent disminuït la desocupació en sol 139 persones.

El nombre d'aturats a Santa Pola el mes de juliol 2018 és de 2.160 persones, la qual cosa suposa una disminució de 139 persones, és a dir, una disminució del 6,05% pel que fa al mes anterior (juny 2018) i una disminució de l'1,73% pel que fa al mateix mes de l'any passat (juliol 2017).

En aquesta ocasió la disminució de la desocupació a Santa Pola ha estat molt superior que el dels altres territoris, sobretot en el cas de la nostra comarca del Baix Vinalopó on va pujar la desocupació encara que mínimament, tal com es pot constatar en el següent quadre:

 

Període

Santa Pola

Comarca

Província

Comunitat

España

Julio 2018

-6,05%

0,10%

-0,85%

-0,45%

-0,86%

 

Durant els últims sis mesos (Febrer-Julio) de l'any 2018, s'ha mantingut el descens mensual de la desocupació, havent obtingut un descens de 604 persones, que suposa un descens del 21,85%.

El descens de la desocupació en l'agricultura ha estat de solament una persona, en el sector sense activitat econòmica definida onze que suposa gairebé el 8%, seguit, i la indústria amb gairebé el 16%, donant-se el major descens de la desocupació en serveis en un gairebé 86%. La desocupació en el sector de la construcció en aquest mes Julio augmenta en un 10%.

L'activitats econòmiques que més han obtingut descens d'aturats són l'hostaleria i el comerç, amb uns descensos del 58,27% i 16,55% respectivament, donant-se el pitjor resultat en l'activitat de construcció on s'ha registrat una desocupació major que el mes passat, arribant a ser 170 aturats, que suposen un 10,07% del total de desocupació del mes de juliol 2018.

Quant als grups d'edat, el descens ha estat bastant parell, sent la franja de 25 a 44 anys, la que ha obtingut el major percentatge de descens (47%), seguit dels majors de 44 anys (31,65%) i per ultimo, els menors de 25 anys amb una mica mes del 21%.

Quant al sexe és important destacar que la desocupació en les dones han descendit en 104 persones, mentre que els homes sol han descendit en 35 persones, és a dir que el descens de les dones va suposar un 74,82% del total del descens, d'altra banda quant al descens de l'atur femení a la franja de 25 a 44 anys és on major descens va haver-hi, doncs van ser 59 dones de les 104 totals, és a dir una mica mes de la meitat del col·lectiu.

Quant al nivell formatiu és destacable que el col·lectiu que ha registrat el major descens ha estat el de persones sense graduat escolar que ha disminuït en 84 persones, (60,43% del total d'aturats) seguits dels qui tenen graduat escolar o equivalent que suposen el 25,90%, i els qui tenen FP i Batxillerat amb un 18,71%, mentre que els universitaris han augmentat en un 5%.

D'altra banda, quant a contractes realitzats a Santa Pola, podem dir que al juliol s'han subscrit 1.345 contractes, 364 contractes més que els que es van realitzar al juny passat (un augment de gairebé el 25%), amb la paradoxa que la desocupació en aquest període solament va descendir en 139 persones.

Del total dels 1.345 contractes:

  • solament 96 van ser indefinits. És a dir que gairebé el 93% dels contractes subscrits van ser temporals. Tres punts més que el mes anterior.
  • 571 són a jornada completa, la qual cosa suposa el 42,46% i com a dada menys esperançadora, 774 són a jornada parcial, és a dir, el 57,54%, dades alguna cosa pitjors que l'acumulat d'aquest any 2018 (56,55%). Els contractes a temps parcial en els últims dos mesos han pujat mes de dos punts.
  • 720 van ser subscrits per homes i 625 per dones, que solament signifiquen el 46,47% del total, quan en el descens de la desocupació femenina representen gairebé el 75%.
  • La franja de 25-44 anys la que més contractes va sumar amb 603, representant gairebé el 45% del total de contractes i d'aquests contractes 298 van ser per a dones i 305 per a homes.
  • El 92,26% dels contractes estan relacionats amb l'activitat de serveis, i més en concret, treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors, amb 902 contractes que suposen un 67% del total del mes.
  • Els contractes celebrats amb persones de nacionalitat espanyola ascendeixen a 1.173, la qual cosa suposa gairebé el 88% i els celebrats amb persones de nacionalitat estrangera són 172, és a dir el 12,%. Quatre punts menys que les dades acumulades en aquest any 2018.

Resumint en el mes de juliol dels 1.345 contractes subscrits, el 42,46% a jornada completa, el 46,47% van ser per a dones, sent el col·lectiu de 25 a 44 anys el que millors resultats van obtenir amb gairebé un 45%, sent les activitats relacionades amb els serveis les que mes van contractar, significant el 92,26% dels contractes.

ADL Santa Pola
C/Astilleros, 4. 03130
Santa Pola (Alacant)
Tlf: 96 541 71 36
Fax: 96 669 60 39

Seguix-nos també en

Facebook ico Twitter ico Youtube ico Flickr ico Rss ico

Scroll to top