Seleccioni el seu idioma

Logotipo ADL con enlace a la página de inicio

A Santa Pola es disminueix la desocupació en el passat mes de juny en quasi 200 persones, la qual cosa suposa una disminució de quasi el 17%, sobre l'inici de l'any 2018.

Al juny 2018 es van subscriure 1.081 contractes, el major numere de contractació mensual d'enguany 2018, que ja ha registrat un total de 4.154 contractes, havent disminuït la desocupació en sol 391 persones.

El nombre d'aturats a Santa Pola el mes de juny 2018 és de 2.299 persones, la qual cosa suposa una disminució de 188 persones, és a dir, una disminució del 7,56% pel que fa al mes anterior (maig 2018) i una disminució del 3,36% pel que fa al mateix mes de l'any passat (juny 2017), amb un descens de 80 desocupats.

La disminució de la desocupació a Santa Pola ha sigut molt superior que el dels altres territoris, tal com es pot constatar en el següent quadre:

 

 Període Santa Pola Comarca Província Comunitat Espanya
 Juny 2018 -7,56%  -1,55%  2,56%  -1,90%  2,77% 

 

L'any 2018, vam tenir un descens de 391 persones, que va suposar un descens del 14,54%, amb baixades mantingudes des del mes de febrer 2018, on va descendir un 0,33%.

Les dades de desocupació del mes de juny de 2018 són els millors dels últims deu anys, la qual cosa no és una mala notícia, però que hem de millorar, tenint en compte el nombre de contractes que s'han realitzat.

El descens de la desocupació en sector sense activitat econòmica definida ha augmentat en 5,32% (10 persones) seguit de la construcció, l'agricultura i la indústria amb el 4,79%, 3,72% i 3,19% respectivament, donant-se el major descens de la desocupació en serveis en un quasi 83%.

L'activitats econòmiques que més han obtingut descens d'aturats són l'hostaleria i el comerç, amb uns descensos del 48,40% i 36,70% respectivament, donant-se el pitjor resultat en l'activitat manufacturera on s'ha registrat una desocupació més que el mes passat, arribant a ser 155 aturats, que suposen quasi el 7% del total de desocupació del mes de juny 2018.

Quant a l'edat i el sexe és important destacar que la desocupació en les dones han descendit en 126 persones, el doble que en el cas dels homes, que solament ha descendit en 62 persones, és a dir que el descens de les dones va suposar un 67,02% del total del descens, d'altra banda la franja de 25 a 44 anys és la major descens ha tingut (119 persones) seguit dels majors de 44 anys on s'ha disminuït en 41 persones, sent en els menors de 25 anys on menys descens s'ha produït (28 persones).

Quant al nivell formatiu és destacable que tots els col·lectius han tingut descensos d'aturats, el col·lectiu de persones sense graduat escolar ha disminuït el seu percentatge de desocupació sobre el mes anterior en 104 persones, (55,32% del total d'aturats) sent els universitaris els qui menys han descendit (4,26%), seguit dels qui tenen graduat escolar o equivalent que suposen un 17%.

D'altra banda, quant a contractes realitzats a Santa Pola, podem dir que al juny s'han subscrit 1.081 contractes, 327 contractes més que els que es van realitzar al maig passat (un augment del 43,40%), amb la paradoxa que la desocupació en aqueix període solament va descendir en 188 persones.

Del total de los contratos, 453 son a jornada completa, lo que supone el 42%  y como dato menos esperanzador, 628 son a jornada parcial, es decir, el 58%, datos algo peores que el acumulado de este año 2018 (56,25%).

Dels 1.081 contractes, 570 van ser subscrits per homes i 511 per dones, que solament signifiquen el 47,27% del total, quan en el descens de la desocupació representen el 67%.

La franja de 25-44 anys la que més contractes va sumar amb 575, representant el 53,20% i d'aqueixos contractes el 50,60% van ser per a dones.

El 84,46% dels contractes estan relacionats amb l'activitat de serveis, i més en concret, treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors.

Els contractes celebrats amb persones de nacionalitat espanyola ascendeixen a 951, la qual cosa suposa quasi el 88% i els celebrats amb persones de nacionalitat estrangera són 130, és a dir el 12, %, més de cinc punts que el mes anterior.

Resumint en el mes de juny dels 1.081 contractes subscrits, el 42% a jornada completa, el 47,27% van ser per a dones, sent el col·lectiu de 25 a 44 anys el que millors resultats van obtenir amb un 53,20%, sent les activitats relacionades amb els serveis les que mes van contractar, significant el 84,46% dels contractes.

Caldria seguir destacant que l'ocupació que es crea no és gens estable, és precari i poc diversificat, doncs en aquest mes de juny de l'any 2018, s'han celebrat 1.081 contractes, i així i tot, la desocupació sola ha disminuït en 188 persones, seguint la tendència de l'any on es van registrar 4.154 contractes i solament va descendir la desocupació en 391 persones, és a dir una diferència de quasi 3.800 persones. En resum, el descens de la desocupació no suposa ni el 10% dels contractes registrats.